Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom rezervačného systému www.VelkyVoz.sk je Bofirex s.r.o. so sídlom Bajzova 48A, 01001 Žilina IČO: 47226587, IČ-DPH: SK2023804508.

Tento IS je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 5852.

Potvrdením rezervácie poskytuje nájomca prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje nájomcu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, a to v databáze prevádzkovateľa pri plnom rešpektovaní práv a povinností správcu podľa daného zákona v platnom znení. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát. Prevádzkovateľ zhromažďuje so súhlasom nájomcu osobné údaje nájomcu, a to titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, až do doby odvolania tohto súhlasu nájomcom.

Podľa § 17, § 28 ods. 1 písm. f a ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. sa prevádzkovateľ rezervačného systému www.VelkyVoz.sk súčasne zaväzuje, že na prianie nájomcu, neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy rezervačného systému.

Ak si nájomca neželá, aby jeho osobné údaje boli uložené v databáze prevádzkovateľa, môže si tovar objednať telefonicky, alebo v poznámke k objednávke pripísať žiadosť o ich vymazanie ihneď po skončení prenájmu.

Pokiaľ nájomca prejaví svoj súhlas, môže mu prevádzkovateľ oznamovať e-mailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách, prieskume trhu a v súťažiach. Nájomca má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže nájomca kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na info@velkyvoz.sk, alebo túto skutočnosť oznámi prevádzkovateľovi telefonicky.

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretím osobám.

Prevádzkovateľ rezervačného systému www.VelkyVoz.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi nájomcu v prípade napadnutia serverov rezervačného systému neznámymi páchateľmi – hackermi. V tom prípade vyššie uvedené pravidlá bezpečnej manipulácie s dátami neplatia.