Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky

Bofirex s.r.o., Bajzova 48A, 010 01 Žilina, IČO: 47226587

 1. Úvodné ustanovenia

1.1.     Tieto všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného motorového vozidla (ďalej len „VOP“) bližšie upravujú obchodný vzťah vzniknutý na základe Zmluvy o prenájme obytného motorového vozidla (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným Bofirex s.r.o., Bajzova 48A, 010 01 Žilina, IČO: 47 226 587 ako prenajímateľom (ďalej len „Prenajímateľ“) a druhým účastníkom Zmluvy ako nájomcom (ďalej len „Nájomca“) a spoločne s Prenajímateľom (ďalej len „Účastníci“ a každý samostatne ako „Účastník“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

1.2    Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a  VOP je aj preberací protokol pre odovzdanie a vrátenie vozidla a tiež cenník

1.3    Predmetom zmluvy je prenájom obytného motorového vozidla opísaného v preberacom protokole vrátane zariadenia a vybavenia vozidla.

1.4.   Nájomca zaslaním záväznej rezervácie a uhradením celej alebo časti zálohy na prenájom vyjadruje súhlas s týmito VOP akceptuje tieto VOP, ktoré sa tým stávajú pre účastníkov záväzné.

 

 1. Definícia pojmov

2.1.   Účastníci  sa dohodli, že pre účely Zmluvy a VOP pojmy definované v tomto článku (bez ohľadu, či ďalej v texte začínajú veľkým písmenom alebo nie) budú mať nasledovný význam:

 • Vozidlo je obytné motorové vozidlo vo vlastníctve prenajímateľa, ktoré slúži najmä na prepravu a ubytovanie osôb. Vozidlo je predmetom nájomnej zmluvy.
 • Základná cena prenájmu vozidla je príslušná cena za deň prenájmu vozidla zverejnená na internetových stránkach prenajímateľa velkyvoz.sk v časti Cenník vynásobená počtom dní prenájmu. Základná cena prenájmu vozidla nezahrňuje prípadné zľavy a príplatky k cene ani cenu prenájmu príslušenstva ani cenu ďalších služieb spojených s prenájmom vozidla.

 

 1. Základné podmienky

3.1.   Doba nájmu vozidla je minimálne 3 dni v sezónach Zima, Jar a Jeseň a minimálne 7 dní v sezóne Leto. Platnosť termínov jednotlivých sezón je zverejnená na internetových stránkach prenajímateľa www.velkyvoz.sk v časti Cenník.

3.2    Nájomca musí byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B minimálne 5 rokov. Pri prevzatí vozidla musí nájomca predložiť prenajímateľovi k nahliadnutiu Občiansky preukaz alebo cestovný pas, vodičský preukaz, doklad (napr. faktúra za elektriku) adresovaný na meno a miesto trvalého pobytu nájomcu (najviac 3 mesiace starý).

3.3    Spolu s nájomcom sú oprávnení vozidlo riadiť najviac ďalší dvaja vodiči. Každý ďalší vodič musí byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B minimálne 5 rokov. Ďalší vodiči musia byť prítomní pri preberaní vozidla a  musia prenajímateľovi predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo cestovný pas a vodičský preukaz. Ďalší vodiči budú následne zaznamenaní v preberacom protokole ako oprávnené osoby k vedeniu vozidla.

3.4    Ak je nájomcom právnická osoba, pri prevzatí vozidla predloží štatutár osobné doklady rovnako ako je uvedené v bode 3.2 a tiež overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace a súčasne so zmluvou podpíše aj Zmluvu o ručení, ktorou sa zaviaže k uspokojeniu záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi v prípade, že tieto nevysporiada samotný nájomca.  Zmluva o ručení podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ak vozidlo nepreberá priamo štatutár ale poverená osoba, odovzdá prenajímateľovi štatutárom podpísané a notárom overené plnomocenstvo na zastupovanie nájomcu na prenájom vozidla a následne predloží všetky doklady ako je uvedené v bode 3.2 a vyššie v bode 3.4.

 

 1. Rezervácia vozidla

4.1.   Objednávku prenájmu Vozidla podáva nájomca prenajímateľovi najmä elektronickou poštou na adresu info@velkyvoz.sk, telefonicky, alebo iným obvyklým spôsobom.

4.2    Prenajímateľ na základe objednávky nájomcu predbežne rezervuje v rezervačnom systéme v objednávke špecifikované Vozidlo pre nájomcu, vystaví a zašle elektronickou poštou nájomcovi zálohovú faktúru ako podklad na úhradu rezervačnej zálohy. Predbežná rezervácia je platná do doby splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre..

4.3           Rezervačná záloha je v hodnote najmenej 25% z celkovej ceny prenájmu.

4.4    Neuhradením rezervačnej zálohy v termíne splatnosti sa predbežná rezervácia automaticky ruší. Pripísaním rezervačnej zálohy na bankový účet prenajímateľa v termíne splatnosti sa stáva rezervácia pre účastníkov záväznou.

4.5    Prenajímateľ je oprávnený zrušiť záväznú rezerváciu v prípade ak sa rezervované vozidlo stane po rezervácii nepoužiteľným na svoj účel pre jeho závažné nepredvídateľné poškodenie a ak je súčasne predpoklad, že do začiatku prenájmu sa nepodarí poškodenia odstrániť. Ak sa nepodarí účastníkom dohodnúť na náhradnom riešení ako posun termínu, náhradné vozidlo a iné, uhradí prenajímateľ nájomcovi zaplatené zálohy prevodom na bankový účet najneskôr do 7 dní od zrušenia záväznej rezervácie. Nájomca nie je oprávnený, pri zrušení záväznej rezervácie prenajímateľom, domáhať sa akejkoľvek náhrady škody.

4.6    Celá cena nájmu  a ďalších služieb spojených s nájmom Vozidla sú splatné mesiac pred začiatkom prenájmu. Ak nebude zálohová platba pripísaná na účet prenajímateľa najneskôr do 7 dní po dátume splatnosti uvedenom v zálohovej faktúre, má sa za to, že nájomca zrušil záväznú rezerváciu viac ako 28 dní pred začiatkom prenájmu.

4.7    V prípade zrušenia záväznej rezervácie nájomcom bude prenajímateľ účtovať nájomcovi poplatok za zrušenie záväznej rezervácie (storno poplatok) vo výške:

 • 25% z celkovej základnej ceny prenájmu vozidla, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 28 dní pred začiatkom prenájmu,
 • 50% z celkovej základnej ceny prenájmu vozidla, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 14 dní a menej alebo rovno 28 dní pred začiatkom prenájmu,
 • 75% z celkovej ceny prenájmu vozidla, ak bola záväzná rezervácia zrušená menej alebo rovno 14 dní pred začiatkom prenájmu.

Neskorším prevzatím vozidla na začiatku prenájmu ani predčasným vrátením vozidla pred koncom prenájmu nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu ani nevzniká nárok na uplatnenie storno poplatkov.

4.8    Kaucia tvorí vratnú zálohu a prenajímateľ je oprávnený započítať ju so skutočnými nákladmi na odstránenie vzniknutej škody v prípade straty a/alebo poškodenia vozidla alebo jeho časti nekrytého poistnými podmienkami a/alebo v prípade straty a/alebo poškodenia zariadenia, vybavenia a príslušenstva vozidla. Kaucia môže byť použitá aj na krytie poplatkov a/alebo pokút vyplývajúcich z používania vozidla nájomcom v čase od prevzatia až po vrátenie vozidla. Kaucia môže byť použitá aj na krytie poplatkov a/alebo pokút vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP. Výška škody je stanovená najmä cenami tovaru uvedenými v katalógu MOVERA, ktorý je umiestnený vo Vozidle, skutočnými nákladmi na opravu, na základe poistného plnenia poisťovňou. V prípade, že škodu nie je možné vyčísliť, je prenajímateľ oprávnený zadržať celú kauciu až do doby úplného doriešenia a vyčíslenia škodovej udalosti najviac však na dobu 9 mesiacov. V prípade, ak podá prenajímateľ žalobu o náhradu škody na súd (všeobecný alebo rozhodcovský), predlžuje sa doba zadržania kaucie až do skončenia súdneho konania. Ak je výška škody vyššia ako hodnota kaucie, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi rozdiel na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 7 dní.
Kaucia je výške 1000,- € pre občanov Slovenskej republiky, 2000,- € pre občanov ostatných členských krajín EÚ a 3000,- € pre občanov iných krajín. Prenajímateľ je povinný vyúčtovať, poprípade vrátiť nájomcovi kauciu najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania vozidla, pokiaľ nie je prenajímateľom zadržaná v zmysle ustanovení Zmluvy a týchto VOP..

 

 1. Preberanie vozidla

5.1.   Miesto preberania vozidla je, ak sa účastníci nedohodnú inak, na adrese Štrková 25, Žilina. Štandardný čas odovzdania vozidla je v prvý deň prenájmu od 7:00 hod. a čas vrátenia vozidla do 18:00 hod. v posledný deň prenájmu. Presné časy preberania vozidla si účastníci dohodnú minimálne jeden deň pred preberaním vozidla.

5.2    Prenajímateľ sa zväzuje odovzdať vozidlo nájomcovi v stave spôsobilom na prevádzku na pozemných komunikáciách s platnou technickou kontrolou, s platnou emisnou kontrolou, platným Povinným zmluvným poistením platným havarijným poistením pre územie celej Európy. Všetky uvedené dokumenty musia mať platnosť minimálne do posledného dňa nájmu.

5.3    Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať vozidlo nájomcovi čisté, s plnou nádržou pohonných hmôt, s predpísanými obsahmi prevádzkových náplní (brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina a podobne), s plnou nádržkou vody do ostrekovačov, s plnou nádržou čistej vody ak nájomca nežiadal iné množstvo, s prázdnou nádržou na odpadovú vodu, s prázdnou a čistou WC kazetou, s minimálne jednou plnou (10 kg) fľašou propán-bután, s platnou elektronickou diaľničnou známkou platnou na území Slovenskej republiky.

5.4    Napriek maximálnej starostlivosti prenajímateľa o nádrž na čistú vodu a vodovodné potrubia, nedokáže prenajímateľ zaručiť aby bola voda pitná počas celej doby prenájmu. Nájomca berie na vedomie, že voda vo vodovodnom systéme vozidla nie je určená na konzumáciu.

5.5    Prenajímateľ nájomcovi vysvetlí funkcie a bezpečné ovládanie vozidla a jednotlivých zariadení najmä plynových zariadení a spotrebičov, elektrických zariadení a spotrebičov, použitie vody (plnenie, vyprázdňovanie), spôsob čistenia a iné. Prenajímateľ súčasne informuje nájomcu o technickom stave, prípadných poškodeniach a nedostatkoch na vozidle, na jeho zariadeniach a výbave. Tieto poškodenia a nedostatky musia byť uvedené v preberacom protokole. Zaškolenie je v rozsahu cca 1 hod. Nájomca je povinný toto zaškolenie absolvovať.

5.6    Nájomca je povinný zaškoliť všetkých členov posádky vozidla v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom bode.

5.7    Nájomca sa zaväzuje vozidlo vrátiť prenajímateľovi nepoškodené, vyčistené (najmä kúpeľňu s WC, kuchyňu vrátane kuchynských spotrebičov a riadu, nábytok, podlahu, kempingové vybavenie, čelné a bočné sklá a zrkadlá kabíny), s plnou nádržou pohonných hmôt, s prázdnou nádržou na odpadovú vodu, s prázdnou a čistou WC kazetou. V prípade porušenia tohto bodu alebo jeho časti je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nasledovné súvisiace poplatky za uvedenie vozidla do požadovaného stavu: čistenie WC alebo WC kazety 50,- €, čistenie znečicteného interiéru 50,- €, čistenie veľmi znečisteného interiéru 100,- €, čistenie okien 25,- €, čistenie veľmi znečistenej karosérie 25,- €, vyprázdnenie nádrže na odpadovú vodu 10,- €, doplnenie PHL 25,- € plus cena PHL, strata/poškodenie tlakovej nádoby 50,- €; strata alebo použitie sady na opravu defektu 75,- €, strata alebo použitie reflexnej vesty 5,- €, strata alebo použitie lekárničky 20,- €, . Ak cena za náhradu škody v týchto VOP nie je uvedená, je nájomca povinný uhradiť skutočnú škodu vyčíslenú dodatočne na základe skutočných nákladov. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený zadržať kauciu až do úplného doriešenia a vyčíslenia skutočnej škody.

5.8    Ak nájomca vráti vozidlo znečistené, za škody zistené po vrátení vozidla zodpovedá nájomca aj keď nebudú uvedené v preberacom protokole. Lehota na uplatnenie takto zisteného poškodenia je najviac 48 hodín od času prevzatia vozidla prenajímateľom. To isté platí aj pre škody, ktoré nie sú zrejmé a viditeľné.

5.9    Kontrola a prevzatie vozidla pri vrátení vozidla nájomcom prenajímateľovi trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný tento čas strpieť.

5.10  Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvný poplatok za oneskorené vrátenie vozidla a to 20,- € za každú začatú hodinu po uplynutí doby nájmu až do času vrátenia vozidla.

5.11  Pokiaľ nájomca pri odovzdaní vozidla neuvedie inak, platí, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, v dôsledku ktorých by v súvislosti s používaním vozidla počas doby nájmu mohla prenajímateľovi do budúcna vzniknúť škoda.

 

 1. Ostatné práva a povinnosti účastníkov

6.1.   Nájomca sa zaväzuje vozidlo používať na cestovanie (prepravu osôb a ich osobných vecí) a obytné účely, pričom nesmie prepravovať viac osôb ako je uvedené v technickom preukaze vozidla. Všetky osoby vo vozidle musia byť počas jazdy riadne pripútané bezpečnostnými pásmi. Nájomca zodpovedá za seba a za členov posádky za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na čas a miesto pobytu, za ktorých porušenie nesmie plnú právnu zodpovednosť. V prípade, ak bude počas trvania nájmu spáchaný v súvislosti s prevádzkou vozidla trestný čin alebo priestupok, resp. iné neoprávnené konanie, zodpovedá za následky s nimi spojené v celom rozsahu nájomca. Uvedenej zodpovednosti sa nemožno zbaviť.

6.2    Predmet nájmu je zakázané požívať v rozpore s účelom, na ktorý slúži a to najmä:

 • na prepravu tovarov alebo iného nákladu ako napr. stavebný materiál, iný ťažký materiál, chemické, horľavé, výbušné, prašné, zapáchajúce, inak znečisťujúce látky,
 • na prepravu tovarov a vykonávanie služieb, ktoré sú v štáte používania vozidla zakázané (zbrane, omamné látky atď.), alebo ktoré je podľa colných predpisov daného štátu zakázané prevážať a dovážať
 • na prepravu nájomcovi neznámych osôb, ktoré netvoria posádku vozidla (stopári, cestujúci za odplatu a podobne),
 • na prepravu zvierat., pokiaľ na ňu nedostane výslovný súhlas od prenajímateľa.
 • na ťahanie iného vozidla alebo prívesu,
 • v rámci automobilových športových podujatí,
 • vodičom pod vplyvom alkoholu a/alebo iných omamných látok

6.3    Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, škodu alebo krádež osobného vlastníctva nájomcu alebo predmetov prinesených do predmetu nájmu nájomcom a/alebo ostatnými členmi posádky.

6.4    Nájomca je zodpovedný za veci prinesené do predmetu nájmu ním samotným, ostatnými členmi posádky a/alebo tretími osobami počas doby prenájmu.

6.5    Nájomca zodpovedá za udalosti, ktoré by mohli mať finančný alebo morálny dopad na prenajímateľa alebo vozidlo.

6.6    Nájomca hradí všetky náklady najmä na pohonné hmoty, diaľničné a mýtne  poplatky, parkovné, pokuty a iné poplatky súvisiace s používaním vozidla počas celej doby trvania nájmu. Ak bude prenajímateľovi doručená pokuta alebo iné poplatky súvisiace s používaním vozidla v čase prenájmu, prenajímateľ je povinný ich v lehote splatnosti uhradiť a súčasne fakturovať nájomcovi spolu s administratívnym poplatkov v hodnote 25,- €.. Nájomca je povinný takto vzniknuté náklady prenajímateľa uhradiť v plnej výške v lehote 7 dní od dátumu doručenia faktúry.

6.7    Nájomca je povinný uhradiť prípadné pokuty, poplatky a iné sankcie súvisiace s používaním predmetu nájmu počas celej doby prenájmu a to aj v prípade, ak je riešená po skončení nájmu.

6.8    Nájomca je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú neprimeraným používaním predmetu nájmu a sú spôsobené ním samotným, členmi posádky a/alebo tretími osobami, odhliadnuc od bežného opotrebenia.

6.9    Nájomca sa zaväzuje rešpektovať absolútny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v predmete nájmu. Výnimku tvorí použitie zabudovaného plynového variča. Ak nájomca počas doby prenájmu poruší toto ustanovenie, prenajímateľ si vyhradzuje právo na vyúčtovanie poplatku vo výške 100,- €.

6.10  Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať polohu vozidla systémom určenia polohy (GPS), ktorým je vozidlo vybavené.

6.11  Nájomca sa zaväzuje cestovať vozidlom len do krajín uvedených v preberacom protokole. Za vjazd do inej krajiny ako je uvedené v preberacom protokole je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu v hodnote 500,- € (slovom päťsto EUR) za každú jednu krajinu. Pre určenie trasy cesty je rozhodujúci záznam zo systému určenia polohy (GPS), ktorým je vozidlo vybavené.

6.12  Vjazd vozidlom mimo územie Európy a do nasledovných krajín je zakázaný: Bosna a Hercegovina, Rusko, Srbsko (vrátane Kosova), Turecko a Ukrajina. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu 3000 € (slovom tritisíc EUR) ak poruší ustanovenie tohto bodu. Pre určenie trasy cesty je rozhodujúci záznam zo systému určenia polohy (GPS), ktorým je vozidlo vybavené.

6.13  Nájomca je povinný zabezpečiť vozidlo zamknutím mechanického zabezpečovacieho zariadenia Construct, ak je vozidlo týmto zariadením vybavené. V prípade opustenia vozidla je nájomca povinný všetky okná a dvere riadne zatvoriť, zaistiť a/alebo zamknúť.

6.14  Vozidlo sú oprávnení viezť a užívať len nájomca a osoby oprávnené na vedenie vozidla, ktoré sú uvedené v preberacom protokole vozidla. Iné osoby nie sú oprávnené k vedeniu vozidla. Ak dôjde ku škode na predmete nájmu počas vedenia osobou neoprávnenou na vedenie predmetu nájmu, nájomca je povinný znášať náklady na škody nekryté poistnou zmluvou v plnom rozsahu a súčasne je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi ušlý zisk v hodnote 140,- €/deň (slovom jednostoštyridsať EUR) v období od vrátenia vozidla až do ukončenia všetkých súvisiacich opráv.

6.15  Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi na telefónne číslo 0918620138 alebo elektronickou poštou na adresu info@velkyvoz.sk všetky vzniknuté škody a tiež skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku škôd na predmete nájmu.

6.16  Nájomca je povinný v prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti postupovať nasledovne, ak tomu nebránia zdravotné obmedzenia bezprostredne súvisiace s dopravnou nehodou:

 • privolať políciu,
 • poznamenať evidenčné čísla vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode a/alebo vozidiel, ktoré nehodu zapríčinili aj v prípade, že nie sú poškodené,
 • získať mená a adresy účastníkov nehody (vodičov) a očitých svedkov nehody,
 • zhotoviť fotodokumentáciu nehody,
 • vyplniť tlačivo Záznam o nehode,
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany,
 • riadiť sa všeobecnými poistnými podmienkami,
 • bezodkladne informovať telefonicky prenajímateľa o skutočnostiach súvisiacich s nehodou,
 • postupovať podľa ďalších pokynov prenajímateľa.

6.17.Nájomca je povinný v prípade vadalizmu a odcudzenia predmetu nájmu alebo jeho časti postupovať nasledovne:

 • privolať políciu a prevziať záznamy od polície dokumentujúce vandalizmus alebo odcudzenie,
 • vyhotoviť fotodokumentáciu poškodeného predmetu nájmu resp. miesta kde sa predmet nájmu naposledy nachádzal,
 • riadiť sa všeobecnými poistnými podmienkami,
 • bezodkladne informovať telefonicky prenajímateľa o skutočnostiach súvisiacich s odcudzením,
 • odovzdať prenajímateľovi prevzaté dokumenty a kľúče od predmetu nájmu a protokol polície.

6.18  Nájomca je povinný znášať náklady na škody nekryté poistnou zmluvou v plnom rozsahu. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu, zariadenie ako i osobné veci nájomcu. Zmluvná spoluúčasť je 10% minimálne však 500,- €.

6.19  Nájomca sa zaväzuje vykonávať na vozidle pravidelnú kontrolu najmä stavu prevádzkových kvapalín, tlaku v pneumatikách a v prípade potreby vykonať základnú údržbu.

6.20  Nájomca nie je oprávnený vykonávať ani dať vykonať na vozidle akékoľvek úpravy ako najmä: vŕtanie, skrutkovanie, lepenie, olepovanie, maľovanie, natieranie, sprejovanie atď.

6.21  Ak je počas prenájmu nutné vykonať na vozidle opravu, nájomca je povinný vopred konzultovať opravu s prenajímateľom. Prenajímateľ schválenie opravy pošle nájomcovi písomne správou elektronickej pošty prípadne SMS. Prenajímateľ znáša náklady na opravy spôsobené bežným opotrebením ako je napr. výmena žiarovky. Doklady preukazujúce opravu odovzdá nájomca prenajímateľovi a prenajímateľ ich dohodnutou formou preplatí nájomcovi.  Ak sa na doklade za opravu uvádza odberateľ, musí byť ako odberateľ uvedená spoločnosť Bofirex s.r.o..

6.22  V prípade náhlej poruchy vozidla bez zavinenia nájomcu či tretích osôb, ktorá bráni ďalšej bezpečnej jazde, sa prenajímateľ zaväzuje poskytnúť súčinnosť v hľadaní servisu v blízkosti miesta kde sa vozidlo nachádza. Ak by doba opravy vyžadovala dlhšie obdobie ako 3 dni je prenajímateľ povinný zabezpečiť prepravu posádky vozidla späť do miesta prevzatia vozidla a vozidlo prevezme späť v mieste poruchy. Náklady na prepravu posádky do vzdialenosti 1000 km od miesta prevzatia vozidla sú na ťarchu prenajímateľa. Náklady nad uvedenú vzdialenosť znáša alikvotne nájomca. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť nájomcovi alikvotnú časť nájomného za obdobie, počas ktorého nemohol vozidlo z dôvodu poruchy používať. Nárok na náhradné ubytovanie resp. náklady na náhradné ubytovanie nájomcovi nevzniká.

6.23  Nájomca súhlasí s tým, aby mu prenajímateľ odobral vozidlo na jeho náklady, ak vozidlo po skončení nájmu dobrovoľne nevráti prenajímateľovi alebo ak vozidlo používa v rozpore so zmluvou. Zároveň nájomca dáva prenajímateľovi súhlas k tomu, aby za tým účelom použil služby tretej osoby. Nájomca si je zároveň vedomý skutočnosti, že v prípade neodovzdania vozidla prenajímateľovi v dohodnutom čase, sa jeho ďalším užívaním dopúšťa spáchania trestného činu Neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 217 Trestného zákona.

6.24  Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľom poskytnutá povinná výbava vozidla spĺňa požiadavky Slovenských právnych predpisov, a pokiaľ nájomca použije vozidlo mimo územia Slovenskej republiky, je povinný pre prípad potreby doplniť povinnú výbavu vozidla podľa legislatívy daného štátu. Nájomca prehlasuje, že pozná alebo si vie zistiť informácie o uvedených skutočnostiach.

6.25  Nájomca je oprávnený využiť na parkovanie jeho osobného motorového vozidla počas doby nájmu pozemok prenajímateľa v mieste odovzdania predmetu nájmu. Prenajímateľ ale nezodpovedá nájomcovi za škodu, ktorá nájomcovi vznikne na jeho zaparkovanom vozidle a veciach v ňom odložených, s výnimkou prípadov, kedy škoda vznikne jeho úmyselným zavinením. Nájomca prehlasuje, že si je uvedenej skutočnosti vedomý a vozidlo na pozemku alebo v garáži prenajímateľa parkuje na svoje vlastné riziko.

 

 1. Záverečné ustanovenia

7.1.   Nájomca prehlasuje, že súhlasí s použitím a so spracovaním jeho osobných údajov pre účely uzatvorenia tejto Nájomnej zmluvy, ako aj pre prípad vymáhania nárokov z nej vyplývajúcich.

7.2    Nájomca súhlasí s tým, že údaje, ktoré poskytol prenajímateľovi, môžu byť prenajímateľom a jeho dodávateľmi uchovávané, spracovávané a elektronicky prenášané.

7.3    Zmluva, VOP, Preberací protokol a Cenník sa vyhotovujú v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise nechá jedno vyhotovenie (1) každý s účastníkov.

7.4    Účastníci sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. Účastníci sú povinní informovať druhého Účastníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie zmluvy a VOP.

7.5.   Účastníci sú povinní plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy a VOP tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s plnením jednotlivých termínov  a s plnením jednotlivých peňažných záväzkov.

7.6.   Ustanoveniami o zmluvnej pokute ako aj uplatnením ustanovení o zmluvnej pokute alebo úhradou zmluvnej pokuty podľa zmluvy a VOP  nie je dotknuté právo účastníkov na náhradu škody ani obmedzená jej výška.

7.7.   Účastníci na znak súhlasu dobrovoľne podpisujú tieto VOP a nájomca súčasne vyhlasuje, že s obsahom VOP sa oboznámil, obsah VOP mu je jasný a zrozumiteľný a súhlasí s ním, a že VOP nie sú uzavreté za pre neho nevýhodných podmienok.

VOP v tomto znení sú platné od 1.1.2017.